پروژه های انجام شده

پروژه های ما

برخی از پروژه های انجام شده توسط بنادژ آریانا را مشاهده نمایید

پروژه های انجام شده

 

پروژه های به اتمام رسیده توسط گروه فنی ومهندسی شرکت بنادژ آریانا

نام پروژه : مجتمع مسکونی 12 واحدی

کارفرما : شخصی

نام پروژه : مجتمع مسکونی 15 واحدی

کارفرما : شخصی

نام پروژه : مجتمع مسکونی 20 واحدی

کارفرما : شخصی

نام پروژه : بندهای گابیونی

کارفرما : حفاظت آب و خاک

نام پروژه : مجتمع مسکونی 10 واحدی

کارفرما : شخصی

نام پروژه : ساختمان قرنطینه

کارفرما : دارو پخش

نام پروژه : مجتمع مسکونی 11 واحدی

کارفرما : شخصی

نام پروژه : مجتمع مسکونی 20 واحدی

کارفرما : شخصی

نام پروژه : اجرای بهسازی بلوار شهید چمران

کارفرما : شهرداری

نام پروژه : اجرا و اصلاح هندسی و احداث میدان بسیج

کارفرما : شهرداری

نام پروژه : بندهای بتونی و دیوارهای حائل

کارفرما : بروجرد

نام پروژه : ساختمان ویلایی 5 طبقه

کارفرما : شخصی

نام پروژه : احداث مرکز فنی و حرفه ای قسمت برادران

کارفرما : سازمان فنی و حرفه ای

نام پروژه : احداث مرکز فنی و حرفه ای قسمت خواهران و دیوارهای محوطه

کارفرما : سازمان فنی و حرفه ای

نام پروژه : احداث مرکز فنی و حرفه ای شهرستان اسدآباد

کارفرما : سازمان فنی و حرفه ای

نام پروژه : احداث مرکز بهداشت روستای قزل آباد

کارفرما : بنیاد مسکن

نام پروژه : بهسازی روستای ویان - حاتم آباد - رامیشان

کارفرما : بنیاد مسکن

نام پروژه : مجتمع مسکونی 11 واحدی

کارفرما : شخصی

نام پروژه : آسفالت معابر شهرک صنتعی بوعلی

کارفرما : شرکت شهرک های صنعتی

نام پروژه : زیر سازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی ملایر

کارفرما : شرکت شهرک های صنعتی

نام پروژه : زیر سازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی لاجین

کارفرما : شرکت شهرک های صنعتی

نام پروژه : زیر سازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی سهند

کارفرما : شرکت شهرک های صنعتی

نام پروژه : زیر سازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی تویسرکان و فرسفج

کارفرما : شرکت شهرک های صنعتی

نام پروژه : مجتمع مسکونی 64 واحدی - مسکن مهر - قروه کردستان

کارفرما : اداره کل تعاون استان کردستان

نام پروژه : مجتمع مسکونی 330 واحدی-مسکن مهر-بیجار کردستان

کارفرما : اداره کل تعاون استان کردستان

نام پروژه : مجتمع مسکونی 564 واحدی-مسکن مهر-بیجار کردستان

کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

نام پروژه : پروژه 84 واحدی بنیاد شهید - بیجار کردستان

کارفرما : اداره کل راه و شهر سازی استان کردستان

نام پروژه : ایستگاه CGS شهرستان بیجار

کارفرما : شرکت گاز استان کردستان

نام پروژه : اجرای خیابان 24 متری

کارفرما : اداره کل راه و شهر سازی استان کردستان

نام پروژه : احداث مدرسه 12 کلاسه شهرستان بیجار

کارفرما : اداره کل راه و شهر سازی

امروز با ما تماس بگیرید